Open/Close Menu Biuro Rachunkowe Agnieszka Sikora Katowice, Siemianowice

Wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów ad transakcje opłacane gotówką

Wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów (art. 22p updof i art. 15d updop):

1) gdy kwota jednorazowej transakcji przekroczy równowartość 15.000 zł i zapłata zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (np. gotówką), to kosztem podatkowym nie będzie cała wartość transakcji, czy tylko nadwyżka powyżej 15.000 zł?

2) gdy wartość jednorazowej transakcji brutto przekroczy limit 15.000 zł, ale kwota netto będzie niższa, to kosztem podatkowym nie będzie cała wartość transakcji netto, gdy zapłata nastąpi bez pośrednictwa rachunku płatniczego?

Ministerstwa Finansów wyjaśnia, iż, zgodnie z przepisami art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (ewentualnie powstanie obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów).

Stosownie natomiast do art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Wnioski?

Zestawienie tych dwóch przepisów prowadzi do wniosku, iż w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, przy czym naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. Przepisy nie wyłączają zatem z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 tys. zł, lecz każdą płatność (bez względu na jej wartość – kwotę) dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł. Kwota 15 tys. zł nie może być traktowana jako swoista kwota wolna, oznacza ona jedynie, iż do transakcji o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł omawiane przepisy nie mają zastosowania. Dodatkowo odnosząc się do wątpliwości związanych z wartością transakcji, tj. wartością brutto i netto, oraz dotyczących kwoty, która podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, należy zaznaczyć, iż przepisy podatkowe z jednej strony odwołują się do transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z drugiej wyłączają z kosztów uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Przepisy odnoszą się zatem do wartości transakcji przekraczającej równowartość 15 tys. zł, bez rozróżnienia czy jest to wartość brutto, czy netto. Wartością transakcji będzie zatem wartość (cena) uzgodniona przez strony transakcji, którą to wartość jedna strona jest zobowiązana zapłacić (wartość brutto). Natomiast kwestia wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów powinna być rozpatrywana jednie do tej części płatności, która zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów (wartość netto)”.

logo-footer

POZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE: